MySQL có thể lưu kết quả của một truy vấn trong bộ nhớ cache riêng của nó. Để kích hoạt nó chỉnh sửa các tập tin cấu hình MySQL (thường /etc/my.cnf) và thêm những dòng này:

query_cache_type = 1
query_cache_limit = 1M
query_cache_size = 16M

Tối ưu vps

Toi uu vps

Để phân tích xem nó đúng là chạy và toi uu vps, chạy truy vấn này:

SHOW STATUS LIKE ‘Qcache%’;

Kết quả:

Qcache_free_blocks 718
Qcache_free_memory 13004008
Qcache_hits 780759
Qcache_inserts 56292
Qcache_lowmem_prunes 0
Qcache_not_cached 3711
Qcache_queries_in_cache 1715
Qcache_total_blocks 4344

Cách tối ưu vps

Hơn nữa MySQL tối ưu hóa với cách tối ưu vps:

Sở hữu vô tận tùy chọn, bạn thường xuyên chơi với như là vậy ở đây là tập tin cấu hình MySQL của tôi thay vào đó, điều chỉnh trong hosting giá thấp 4GB, quad-core máy chuyên dụng.

Cách tối ưu vps điều này khả năng cao sẽ không làm việc tặng tất cả các máy tính của bạn ra khỏi hộp, tiêu dùng nó giống như một hướng dẫn chung.

[mysqld] bulk_insert_buffer_size = 8M
connect_timeout=10
interactive_timeout=50
join_buffer=1M
key_buffer=250M
max_allowed_packet=16M
max_connect_errors=10
max_connections=100
max_heap_table_size = 32M
myisam_sort_buffer_size=96M
query_cache_limit = 4M
query_cache_size = 250M
query_cache_type = 1
query_prealloc_size = 65K
query_alloc_block_size = 128K
read_buffer_size=1M
read_rnd_buffer_size=768K
record_buffer=1M
safe-show-database
skip-innodb
skip-locking
skip-networking
sort_buffer=1M
table_cache=4096
thread_cache_size=1024
thread_concurrency=8
tmp_table_size = 32M
wait_timeout=500

# for slow queries, comment when not used
#log-slow-queries=/var/log/mysql-slow.log
#long_query_time=1
#log-queries-not-using-indexes

[mysqld_safe] nice = -5
open_files_limit = 8192

[mysqldump] quick
max_allowed_packet = 16M

[myisamchk] key_buffer = 64M
sort_buffer = 64M
read_buffer = 16M
write_buffer = 16M

PHP Opcode Cache

phpize
./configure
make
make install

Điều này sẽ cài đặt eAccelerator.
Tiếp theo, tạo thư mục tạm để lưu trữ:

mkdir /var/cache/eaccelerator

chmod 0777 /var/cache/eaccelerator

Finally to enable it, add these lines to the end of your php.ini file (usually /etc/php.ini or /usr/lib/php.ini):

extension=”eaccelerator.so”
eaccelerator.shm_size=”16″
eaccelerator.cache_dir=”/var/cache/eaccelerator”
eaccelerator.enable=”1″
eaccelerator.optimizer=”1″
eaccelerator.check_mtime=”1″
eaccelerator.debug=”0″
eaccelerator.filter=””
eaccelerator.shm_max=”0″
eaccelerator.shm_ttl=”0″
eaccelerator.shm_prune_period=”0″
eaccelerator.shm_only=”0″
eaccelerator.compress=”1″
eaccelerator.compress_level=”9″

5/5 - (1 bình chọn)

Làm thế nào để tối ưu mysql vps - Tối đa hóa cho máy chủ vps

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.com/vn)

Với hơn 6 năm thực chiến Drupal 5 năm kinh nghiệm trong quản lý web site tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Kinh doanh online tối ưu nhất cho công ty.
Hiện làm quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post