NGINX phần mềm máy chủ web nguồn mở sử dụng kiến ​​trúc hướng sự kiện không đồng bộ. Mục tiêu ban đầu của cung cấp bộ nhớ đệm HTTP, nhưng sau đó đã được áp dụng cho proxy ngược, bộ cân bằng tải HTTP các giao thức vận chuyển email như IMAP4, POP3 SMTP.

Nginx

Nginx là gì

NGINX là gì? NGINX chính thức ra mắt vào tháng 10 năm 2014. Đây phần mềm giúp máy chủ của bạn đạt được tốc độ khả năng mở rộng tối đa trong khi xử thao tác hàng nghìn kết nối cùng lúc. Đó do nhiều “ông lớn” công nghệ hiện nay đang lựa chọn NGINX, như Google, Adobe, Netflix, WordPress… Về bản, NGINX hoạt động giống như bất kỳ máy chủ web nào khác. Khi bạn mở một trang web, trình duyệt của bạn sẽ kết nối với máy chủ lưu trữ trang web đó. Máy chủ tìm gửi các tệp phù hợp trang web cần. Đây một trình tự xử dữ liệu đơn luồng. Đó là, các bước được thực hiện trong một trình tự duy nhất. Một chuỗi riêng biệt được tạo cho mỗi yêu cầu.

nginx là gì

Tối ưu hóa Nginx

1. Tối ưu hóa nginx cho thuê vps

– đánh giá CPU

grep ^processor /proc/cpuinfo | wc -l

Thiết lập thông số theo công thức sau:

max_clients = worker_processes * worker_connections

# Ví dụ nếu có 16 core
worker_processes 16;

# kết nối cho mỗi worker
events
{
worker_connections 4096;
multi_accept on;
}

– Nén

gzip on;
gzip_vary on;
gzip_min_length 10240;
gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript application/x-javascript application/xml;
gzip_disable “MSIE [1-6].”;

– Bật caching cho client

location ~* .(jpg|jpeg|gif|png|css|js|ico|xml)$ {
access_log off;
log_not_found off;
expires 30d;
}

open_file_cache max=2000 inactive=20s;
open_file_cache_valid 60s;
open_file_cache_min_uses 5;
open_file_cache_errors off;

Tối ưu hóa cho php

# execute all .php files via php-fpm
location ~ .php$ {
# connect to a unix domain-socket:
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;

fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_buffers 256 16k;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;

# This file is present on Debian systems..
include fastcgi_params;
}

2. Tối ưu hóa php-fpm

file php-fpm.conf thêm/sửa:

emergency_restart_threshold 10
emergency_restart_interval 1m
process_control_timeout 10s

5/5 - (1 bình chọn)

Nginx là gì - Hướng dẫn ối ưu hóa nginx

Lê Trương Tấn Lộc (Website: sieutocviet.com/vn)

Với hơn 3 năm kinh nghiệm Python / PHP / CSS / JS / WORDPRESS, 5 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Chuyên viên tư vấn sản phẩm: Hosting, Email doanh nghiệp, VPS, App web design.

Hiện đang là trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post