Dịch vụ tối ưu website wordpress

Báo giá dịch vụ tăng tốc wordpress, hướng dẫn tối ưu hóa website hiệu quả, plugin, tải trang database css plugin tăng tốc hình ảnh url hiệu quả.

Báo giá và hướng dẫn dịch vụ tối ưu hóa tăng tốc độ load website cho wordpress hiệu quả nhất. Thường xuyên cập nhật những cách tối ưu nhất từ plugin, code, htaccess ... miễn phí để giúp website wordpress của bạn được chạy nhanh nhất. Website chính là nguồn mang lại doanh số khi tốc độ load cao thì nâng cao tỉ lệ đơn hàng và liên hệ cho bạn.

Tối ưu tăng tốc wordpress

Tăng tốc độ load wordpress

Kết quả được google công bố mới nhất thì người dùng chỉ load một website khoảng 3 phút là xong. Thời gian tải càng lâu càng khiến khách hàng rời bỏ trang website của bạn và sẽ chuyển qua trang website khác làm website nhanh chóng rớt TOP google.
 

Bảng báo giá dịch vụ tăng tốc wordpress

 

Tối ưu FREE

 • Khảo sát tốc độ load
 • Loại bỏ function plugin thừa
 • Miễn phí WP Rocket
 • Tối ưu hóa themes
 • Hỗ trợ chuyển hosting/ VPS
 • Nén tối ưu JS, CSS, images
 • Tác động vào code themes
Đăng ký
Phổ biến

Tối ưu 1

1 triệu

 • Khảo sát tốc độ load
 • Loại bỏ function plugin thừa
 • Miễn phí WP Rocket
 • Tối ưu hóa themes
 • Hỗ trợ chuyển hosting/ VPS
 • Nén tối ưu JS, CSS, images
 • Tác động vào code themes
Đăng ký
VIP

Tối ưu 2

2 triệu

 • Khảo sát tốc độ load
 • Loại bỏ function plugin thừa
 • Miễn phí WP Rocket
 • Tối ưu hóa themes
 • Hỗ trợ chuyển hosting/ VPS
 • Nén tối ưu JS, CSS, images
 • Tác động vào code themes
Đăng ký
VIP

Liên hệ tư vấn tối ưu

 • Mr. Dũng
 • Email: info@sieutocviet.com
 • Điện thoại: 0968592399
 • 02866.82.82.99 - ext2
 • Skype: sieutocviet1
 • zalo: 0968592399

Điều chỉnh config và nén tối ưu cho wordpress

2.1/ Điều chỉnh file wp-config.php tối ưu tăng tốc wordpress

1.1. Chỉnh thời gian tự động lưu khi viết và sửa bài viết bằng cách thêm vào file wp-config.php tham số dưới đây:
define(‘AUTOSAVE_INTERVAL’, 160 ); // giây
 
1.2. Tắt chức năng Post Revisions (phiên bản cũ của bài viết) và xác định số Post Revisions (thêm vào file wp-config.php)
define(‘WP_POST_REVISIONS’, false );
define(‘WP_POST_REVISIONS’, 3);
 
1.3. Tối ưu Wp-Admin bằng cách tắt các Javascript phối ghép thừa (thêm vào file wp-config.php)
define(‘CONCATENATE_SCRIPTS’, false);
 
1.4. Tăng bộ nhớ phân bổ cho việc xử lý PHP (thêm vào file wp-config.php)
define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’96M’);
 
1.5. "Đổ rác" (thêm vào file wp-config.php, áp dụng cho WordPress 2.9 trở lên)
Thiết lập số ngày lưu lại trước khi WordPress xóa vĩnh viễn các bài viết, trang, dữ liệu đính kèm, và phản hồi từ thùng rác.
 
define(‘EMPTY_TRASH_DAYS’, 0 ); // 0 ngày
define(‘EMPTY_TRASH_DAYS’, 5 ); // 5 ngày
 
1.6. Tự động tốiTối ưu Automatic Database Optimizing (thêm vào file wp-config.php, áp dụng cho WordPress 2.9 trở lên)
define(‘WP_ALLOW_REPAIR’, true);
 
1.7. Bật chức năng cache đối tượng có sẵn trong WordPress (thêm vào file config.php)
define(ENABLE_CACHE, true);
 

Bật gzip tăng tốc tối ưu hình ảnh wordpress


Thêm đoạn code này vào file .htaccess
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/x-js
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.oasis.opendocument.formula-template

3/ Bật cache và cài CloudFlare tăng tốc

3.1/ Bật cache để tăng tốc wordpressthêm đoạn code này vào file .htaccess để tăng thời gian lưu các file cache


# Enable expiration control
ExpiresActive On

# Default expiration: 1 hour after request
ExpiresDefault "now plus 1 hour"


# CSS and JS expiration: 1 week after request
ExpiresByType text/css "now plus 1 week"
ExpiresByType application/javascript "now plus 1 week"
ExpiresByType application/x-javascript "now plus 1 week"

# Image files expiration: 1 month after request
ExpiresByType image/bmp "now plus 1 month"
ExpiresByType image/gif "now plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "now plus 1 month"
ExpiresByType image/jp2 "now plus 1 month"
ExpiresByType image/pipeg "now plus 1 month"
ExpiresByType image/png "now plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "now plus 1 month"
ExpiresByType image/tiff "now plus 1 month"
ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon "now plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "now plus 1 month"
ExpiresByType image/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType image/icon "now plus 1 month"
ExpiresByType text/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType application/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType image/vnd.wap.wbmp "now plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.wap.wbxml "now plus 1 month"
ExpiresByType application/smil "now plus 1 month"

# Audio files expiration: 1 month after request
ExpiresByType audio/basic "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/mid "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/midi "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/mpeg "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/x-aiff "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/x-mpegurl "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/x-pn-realaudio "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/x-wav "now plus 1 month"

# Movie files expiration: 1 month after request
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "now plus 1 month"
ExpiresByType x-world/x-vrml "now plus 1 month"
ExpiresByType video/x-msvideo "now plus 1 month"
ExpiresByType video/mpeg "now plus 1 month"
ExpiresByType video/mp4 "now plus 1 month"
ExpiresByType video/quicktime "now plus 1 month"
ExpiresByType video/x-la-asf "now plus 1 month"
ExpiresByType video/x-ms-asf "now plus 1 month"
 

Cài đặt cloudflare và tối ưu hóa themes để tối ưu đường truyền


vào https://www.cloudflare.com/ đăng ký tài khoản thêm tên miền sau đó trỏ DNS về thằng này. các bạn có thể tìm hiểu CloudFlare trên google nhé từ khóa "sử dụng CloudFlare"
 


//* Disable Gutenberg stylesheet in front
function wps_deregister_styles() {
    wp_dequeue_style( 'wp-block-library' );
    wp_dequeue_style( 'wp-block-library-theme' );
}
add_action( 'wp_print_styles', 'wps_deregister_styles', 100 );
//* Clean WordPress header
remove_action('wp_head', 'wp_generator');
remove_action('wp_head', 'rsd_link');
remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');
remove_action('wp_head', 'wp_shortlink_wp_head', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'feed_links', 2);
remove_action('wp_head', 'feed_links_extra', 3);
remove_action('wp_head', 'start_post_rel_link', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'parent_post_rel_link', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'index_rel_link');
remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head, 10, 0');
// Remove the REST API endpoint.
remove_action( 'rest_api_init', 'wp_oembed_register_route' );
// Turn off oEmbed auto discovery.
add_filter( 'embed_oembed_discover', '__return_false' );
// Don't filter oEmbed results.
remove_filter( 'oembed_dataparse', 'wp_filter_oembed_result', 10 );
// Remove oEmbed discovery links.
remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_discovery_links' );
// Remove oEmbed-specific JavaScript from the front-end and back-end.
remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_host_js' );


Thay vì làm điều này các bạn có thể thay thế chính xác bằng đường dẫn của website bạn với HTML

Cài Plugin và một số functions tối ưu

Các Plugin và thay đổi hosting để tăng tốc

+ WP Super Cache
+ jsDelivr WordPress CDN Plugin
+ WP Optimize By xTraffic
+ plugin lazy load

Mua hosting wordpress tại SIEUTOCVIET cũng phần nào được cải thiện tốc độ load website wordpress

Một vài function tối ưu//* Disable Gutenberg stylesheet in front
function wps_deregister_styles() {
    wp_dequeue_style( 'wp-block-library' );
    wp_dequeue_style( 'wp-block-library-theme' );
}
add_action( 'wp_print_styles', 'wps_deregister_styles', 100 );
//* Clean WordPress header
remove_action('wp_head', 'wp_generator');
remove_action('wp_head', 'rsd_link');
remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');
remove_action('wp_head', 'wp_shortlink_wp_head', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'feed_links', 2);
remove_action('wp_head', 'feed_links_extra', 3);
remove_action('wp_head', 'start_post_rel_link', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'parent_post_rel_link', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'index_rel_link');
remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head, 10, 0');
// Remove the REST API endpoint.
remove_action( 'rest_api_init', 'wp_oembed_register_route' );
// Turn off oEmbed auto discovery.
add_filter( 'embed_oembed_discover', '__return_false' );
// Don't filter oEmbed results.
remove_filter( 'oembed_dataparse', 'wp_filter_oembed_result', 10 );
// Remove oEmbed discovery links.
remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_discovery_links' );
// Remove oEmbed-specific JavaScript from the front-end and back-end.
remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_host_js' );//* Remove Emoji from WordPress
remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );

Tagstang toc cho wordpress, huong dan tang toc wordpress, huong dan tang toc wordpress, plugin tang toc wordpress
CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech