Wordpress optimize tối ưu hóa VPS chạy wordpress

Wordpress optimize tối ưu hóa VPS chạy wordpress
MySQL có thể lưu kết quả của một truy vấn trong bộ nhớ cache riêng của nó. Để kích hoạt nó chỉnh sửa các tập tin cấu hình MySQL (thường /etc/my.cnf) và thêm những dòng này:


query_cache_type = 1
query_cache_limit = 1M
query_cache_size = 16M

Để kiểm tra xem nó đúng là chạy, chạy truy vấn này:
 

SHOW STATUS LIKE 'Qcache%';

Kết quả:

Qcache_free_blocks 718
Qcache_free_memory 13004008
Qcache_hits 780759
Qcache_inserts 56292
Qcache_lowmem_prunes 0
Qcache_not_cached 3711
Qcache_queries_in_cache 1715
Qcache_total_blocks 4344


Hơn nữa MySQL Tối ưu hóa:

Có rất nhiều tùy chọn, bạn có thể chơi với như vậy ở đây là tập tin cấu hình MySQL của tôi thay vào đó, điều chỉnh trong 4GB, quad-core máy chuyên dụng. Điều này có thể sẽ không làm việc cho hầu hết các máy tính của bạn ra khỏi hộp, sử dụng nó giống như một hướng dẫn chung.


 

[mysqld]
bulk_insert_buffer_size = 8M
connect_timeout=10
interactive_timeout=50
join_buffer=1M
key_buffer=250M
max_allowed_packet=16M
max_connect_errors=10
max_connections=100
max_heap_table_size = 32M
myisam_sort_buffer_size=96M
query_cache_limit = 4M
query_cache_size = 250M
query_cache_type = 1
query_prealloc_size = 65K
query_alloc_block_size = 128K
read_buffer_size=1M
read_rnd_buffer_size=768K
record_buffer=1M
safe-show-database
skip-innodb
skip-locking
skip-networking
sort_buffer=1M
table_cache=4096
thread_cache_size=1024
thread_concurrency=8
tmp_table_size = 32M
wait_timeout=500

# for slow queries, comment when not used
#log-slow-queries=/var/log/mysql-slow.log
#long_query_time=1
#log-queries-not-using-indexes

[mysqld_safe]
nice = -5
open_files_limit = 8192

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M

[myisamchk]
key_buffer = 64M
sort_buffer = 64M
read_buffer = 16M
write_buffer = 16M


 

 PHP Opcode Cache

 

phpize
./configure
make
make install

Điều này sẽ cài đặt eAccelerator.
Tiếp theo, tạo thư mục tạm để lưu trữ:

mkdir /var/cache/eaccelerator

chmod 0777 /var/cache/eaccelerator

Finally to enable it, add these lines to the end of your php.ini file (usually /etc/php.ini or /usr/lib/php.ini):

extension="eaccelerator.so"
eaccelerator.shm_size="16"
eaccelerator.cache_dir="/var/cache/eaccelerator"
eaccelerator.enable="1"
eaccelerator.optimizer="1"
eaccelerator.check_mtime="1"
eaccelerator.debug="0"
eaccelerator.filter=""
eaccelerator.shm_max="0"
eaccelerator.shm_ttl="0"
eaccelerator.shm_prune_period="0"
eaccelerator.shm_only="0"
eaccelerator.compress="1"
eaccelerator.compress_level="9"  

CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech