Tối ưu hóa wordpress - Tăng tốc độ load wordpress: hiệu quả, plugin, tải trang, website. THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT TẤT CẢ NHỮNG CÁCH TĂNG TỐC CHO WORDPRESS HIỆU QUẢ NGẮN GỌN NHẤT

1. Điều chỉnh file wp-config.php

1.1. Chỉnh thời gian tự động lưu khi viết và sửa bài viết bằng cách thêm vào file wp-config.php tham số dưới đây:
define(‘AUTOSAVE_INTERVAL’, 160 ); // giây
 
1.2. Tắt chức năng Post Revisions (phiên bản cũ của bài viết) và xác định số Post Revisions (thêm vào file wp-config.php)
define(‘WP_POST_REVISIONS’, false );
define(‘WP_POST_REVISIONS’, 3);
 
1.3. Tối ưu Wp-Admin bằng cách tắt các Javascript phối ghép thừa (thêm vào file wp-config.php)
define(‘CONCATENATE_SCRIPTS’, false);
 
1.4. Tăng bộ nhớ phân bổ cho việc xử lý PHP (thêm vào file wp-config.php)
define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’96M’);
 
1.5. "Đổ rác" (thêm vào file wp-config.php, áp dụng cho WordPress 2.9 trở lên)
Thiết lập số ngày lưu lại trước khi WordPress xóa vĩnh viễn các bài viết, trang, dữ liệu đính kèm, và phản hồi từ thùng rác.
 
define(‘EMPTY_TRASH_DAYS’, 0 ); // 0 ngày
define(‘EMPTY_TRASH_DAYS’, 5 ); // 5 ngày
 
1.6. Tự động tốiTối ưu Automatic Database Optimizing (thêm vào file wp-config.php, áp dụng cho WordPress 2.9 trở lên)
define(‘WP_ALLOW_REPAIR’, true);
 
1.7. Bật chức năng cache đối tượng có sẵn trong WordPress (thêm vào file config.php)
define(ENABLE_CACHE, true);
 


2. Gzip.


Thêm đoạn code này vào file .htaccessAddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/x-js
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.oasis.opendocument.formula-template3. Cache


thêm đoạn code này vào file .htaccess để tăng thời gian lưu các file cache


# Enable expiration control
ExpiresActive On

# Default expiration: 1 hour after request
ExpiresDefault "now plus 1 hour"


# CSS and JS expiration: 1 week after request
ExpiresByType text/css "now plus 1 week"
ExpiresByType application/javascript "now plus 1 week"
ExpiresByType application/x-javascript "now plus 1 week"

# Image files expiration: 1 month after request
ExpiresByType image/bmp "now plus 1 month"
ExpiresByType image/gif "now plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "now plus 1 month"
ExpiresByType image/jp2 "now plus 1 month"
ExpiresByType image/pipeg "now plus 1 month"
ExpiresByType image/png "now plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "now plus 1 month"
ExpiresByType image/tiff "now plus 1 month"
ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon "now plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "now plus 1 month"
ExpiresByType image/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType image/icon "now plus 1 month"
ExpiresByType text/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType application/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType image/vnd.wap.wbmp "now plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.wap.wbxml "now plus 1 month"
ExpiresByType application/smil "now plus 1 month"

# Audio files expiration: 1 month after request
ExpiresByType audio/basic "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/mid "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/midi "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/mpeg "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/x-aiff "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/x-mpegurl "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/x-pn-realaudio "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/x-wav "now plus 1 month"

# Movie files expiration: 1 month after request
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "now plus 1 month"
ExpiresByType x-world/x-vrml "now plus 1 month"
ExpiresByType video/x-msvideo "now plus 1 month"
ExpiresByType video/mpeg "now plus 1 month"
ExpiresByType video/mp4 "now plus 1 month"
ExpiresByType video/quicktime "now plus 1 month"
ExpiresByType video/x-la-asf "now plus 1 month"
ExpiresByType video/x-ms-asf "now plus 1 month"


4. CloudFlare

vào https://www.cloudflare.com/ đăng ký tài khoản thêm tên miền sau đó trỏ DNS về thằng này. các bạn có thể tìm hiểu CloudFlare trên google nhé từ khóa "sử dụng CloudFlare"


5. Tối ưu hóa code trong theme

ví dụ cụ thể trường hợp sau, hay xảy ra trong header.php và footer.php/
Mã:
hoặc
Mã:

Thay vì làm điều này các bạn có thể thay thế chính xác bằng đường dẫn của website bạn với HTML6. Các Plugin tăng tốc cho wordpress
+ WP Super Cache
+ jsDelivr WordPress CDN Plugin
+ WP Optimize By xTraffic
+ plugin lazy load
 

7. Thay đổi hosting

Mua hosting wordpress tại SIEUTOCVIET cũng phần nào được cải thiện tốc độ load website wordpress

8. Một số functions tăng tốc
 

//* Move JavaScript to the Footer

function remove_head_scripts() {
   remove_action('wp_head', 'wp_print_scripts');
   remove_action('wp_head', 'wp_print_head_scripts', 9);
   remove_action('wp_head', 'wp_enqueue_scripts', 1);

   add_action('wp_footer', 'wp_print_scripts', 5);
   add_action('wp_footer', 'wp_enqueue_scripts', 5);
   add_action('wp_footer', 'wp_print_head_scripts', 5);
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'remove_head_scripts' );

SẼ CÒN LIÊN TỤC CẬP NHẬT --> updating....

Tagstang toc cho wordpress, huong dan tang toc wordpress, huong dan tang toc wordpress, plugin tang toc wordpress


Rated: 4.7/5 - (17 phiếu)
2019-07-12
2018-04-20