Tối ưu hóa optimize perfomance VPS linux cpanel directadmin

Tối ưu hóa optimize perfomance VPS linux cpanel directadmin
Thêm /etc/security/limits.conf:
 
* soft core 0
* hard core 0
* hard nproc 15
* hard rss 32000
* hard stack 256
* hard nofile 256 
* - maxlogins 2
* - nice 19Tắt những dịch vụ không cần thiết
 

chkconfig anacron off

chkconfig atd off

chkconfig auditd off

chkconfig cpuspeed off

chkconfig kudzu off

chkconfig netfs off

chkconfig ip6tables off

chkconfig smartd off

chkconfig pcscd off

chkconfig cups off

chkconfig mcstrans off

chkconfig nfslock off

chkconfig rpcgssd off

chkconfig rpcidmapd off

chkconfig portmap off

chkconfig nfs off

Bổ sung Repo EPEL và RPMFORGE  để có thêm những phần mềm không có trong bản cài đặt cơ bản

        rpm- ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

        rpm –ivh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

Cuối cùng reboot lại VPS

init 6
CSKH 24/7
028.66828299
Kỹ thuật
0968592399
Tư vấn
0919383299
Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech