Thông báo sự cố QTSC ngày 19/08/2019

Thông báo sự cố QTSC ngày 19/08/2019