Rất đơn giản ta sử dụng đoạn mã sau chèn vào code hoặc bài viết
 
 
    Công ty Siêu Tốc Việt
    <strong>Công ty Siêu Tốc Việt</strong>
   
 
        1/10
        100 bình chọn
   
 

Chúng ta có thể sử dụng nguồn http://schema.org/docs/schemas.html và http://www.data-vocabulary.org

Còn đây là Công cụ Test Rich Snippets: http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets  Ngày đăng: