SSH Command queue exim

SSH Command queue exim
Để thực hiện chúng ta cần phải biết 1 số câu lệnh ssh nhất định và có trong tay 1 tools để gõ lệnh SSH như Putty, OpenSSh, SSH Secure Shell, …

Sau đây là 1 số lệnh SSH cơ bản:

1. Liệt kê danh sách tất cả các email có trong queue

exim -bp
2. Đếm Số lượng các mail đang trong queue

exim -bpc
3. Đếm Số lượng các mail đang ở Tình trạng Frozen (bị nhận dạng là spam)

exim -bpr | grep frozen | wc -l
4. Xem thông tin tổng quát về các email trong queue

exim -bp | exiqsumm
5. Kiểm tra hành động hiện thời của exim

exiwhat
6. Force để run queue

exim -q -v
7. Force run queue để gửi các email trong local

exim -ql -v
8. Xem header của 1 mail nào đó

exim -Mvh
9. Xem nội dung của 1 mail nào đó

exim -Mvb
10. Xóa tất cả các mail đang ở tình trạng frozen

exiqgrep -z -i | xargs exim -Mrm
11. Xóa tất cả các mail đã nằm trong queue vượt trên 1 khoảng thời gian được định

exiqgrep -o -i | xargs exim -Mrm

trong đó là số giây tối đa mà các email đã chờ trong queue, nếu email nào đã chờ quá sẽ bị xóa đi.

Ví dụ lệnh SSH sau đây sẽ xóa tất cả email đã chờ quá 1 ngày:

exiqgrep -o 86400 -i | xargs exim -Mrm
12. Xóa tất cả email được gửi đi từ 1 domain hay 1 account nào đó

exiqgrep -f   -i | xargs exim -Mrm

trong đó là 1 chuỗi (string) sẽ được so sánh với thông tin về người gửi ($header_from)  trong header của email, nếu phù hợp sẽ bị xóa đi. Ví dụ lệnh SSH sau sẽ xóa đi tất cả email đang chờ trong queue để gửi đi của account sales@abc.com

exiqgrep -f sales@abc.com -i | xargs exim -Mrm
13. Xóa tất cả email gửi  đến 1 domain hay 1 account nào đó

exiqgrep -r   -i | xargs exim -Mrm

trong đó là 1 chuỗi (string) sẽ được so sánh với thông tin về người nhận( $header_to) trong header của email, nếu phù hợp sẽ bị xóa đi. Ví dụ lệnh SSH sau sẽ xóa đi tất cả email đang chờ được gửi từ các email có chữ “info”

exiqgrep -f info -i | xargs exim -Mrm
CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech