Cấu hình tài khoản SMTP Gmail vào website WordPress

Cấu hình tài khoản SMTP Gmail vào website WordPress

Cấu hình SMTP Gmail cho website chạy wordpress, quý khách hàng cần bật mật khẩu 2 lớp (2-Step Verification) cho gmail của bạn bằng cách truy cập https://myaccount.google.com/security.

Bấm vào phần Signing in to Google (Đăng nhập vào Google) như trên hình.Bật chức năng bảo mật 2 lớp lên.Sau khi bật xong bạn vào lại Signing in to Google rồi bấm vào mật khẩu ứng dụngBạn chọn mục app và driver nào cũng được sau đó bấm GenerateNó sẽ cho bạn một dãy ký tự đây chính là SMTP password của bạn.Tiếp theo bạn cần cài plugin WP SMTP và cài đặt như sau:


 

Các thông số trong đó:

(Nếu chọn port là 465 với SSL không được thì bạn hãy chọn port 587 với TLS)

Sau đó ấn “Save Change” để lưu lại.

Bây giờ bạn có thể sử dụng chức năng test mail phía dưới để gửi một email đến một địa chỉ mail khác của bạn, nếu nó gửi được thì cấu hình SMTP của bạn đã thành công rồi.

Cách Cấu Hình Email SMTP Trong WordPress Không Cần Plugin

Nếu không xài các plugin chứng thực SMTP trong wordpress, như: WP Mail SMTP, Easy WP SMTP, Mail Bank – PHP Mail & SMTP… Nếu không muốn xài plugin thì chỉ cần chèn đoạn mã đưới đây vào file functions.php trong theme của bạn đang sử dụng là được.

add_action( 'phpmailer_init', 'configure_smtp' );
function configure_smtp( PHPMailer $phpmailer ){
    $phpmailer->isSMTP();
    $phpmailer->Host = 'smtp.gmail.com';
    $phpmailer->SMTPAuth = true;
    $phpmailer->Port = 465;
    $phpmailer->Username = 'abc@gmail.com'; // email của bạn
    $phpmailer->Password = 'xyz'; // mật khẩu chứng thực
    $phpmailer->SMTPSecure = true;
    $phpmailer->From = 'info@tencongty.com'; // email người gửi
    $phpmailer->FromName='TENCONGTY'; // tên người gửi
}


Hoặc

add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
    if ( !is_object( $phpmailer ) )
    $phpmailer = (object) $phpmailer;
    $phpmailer->Mailer     = 'smtp';
    $phpmailer->Host       = 'smtp.gmail.com';
    $phpmailer->SMTPAuth   = 1;
    $phpmailer->Port       = 587;
    $phpmailer->Username   = 'hieunh1989@gmail.com';
    $phpmailer->Password   = 'pyfwwtgyxubgvofs';
    $phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
    $phpmailer->From       = 'hieunh1989@gmail.com';
    $phpmailer->FromName   = 'Công ty CP và xây dựng nội thất BMC';
});

 
CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech