Lỗ hổng nghiêm trọng của Apache version 2.4.17 đến 2.4.38!

Lỗ hổng nghiêm trọng của Apache version 2.4.17 đến 2.4.38!