Khai trương thêm server tại Viettel IDC

Khai trương thêm server tại Viettel IDC