Install Cloudlinux on directadmin

Install Cloudlinux on directadmin

Đăng nhập vào linux server/VPS với root
Sau đó chạy lệnh:

 

$ wget http://repo.cloudlinux.com/cloudlinux/sources/cln/cldeploy
$ sh cldeploy -k <activation_key> # nếu sử dụng bản quyền key
or
$ sh cldeploy -i # Nếu bản quyền theo IP
$ reboot


Trong đó <activation_key> là kêy bản quyền của Cloudlinux

 

Sau khi khởi động lại server/VPS chạy tiếp các lệnh sau

yum install liblve-devel
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set cloudlinux yes
./build apache
./build suphp

Cập nhật lần cuối ngày 21/01/2016
CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech