Increase /tmp Cpanel tăng kích thước /tmp

Increase /tmp Cpanel tăng kích thước /tmp