1. Tắt các dịch vụ panel, apache (litespeed), mysql

/etc/init.d/cpanel stop
/etc/init.d/httpd stop
/etc/init.d/lsws stop
/etc/init.d/mysql stop

2. Umount /tmp và /var/tmp:

umount -l /tmp
umount -l /var/tmp

3. Di chuyển /usr/tmpDSK file tới 1 vị trí khác để an toàn nhất cho dữ liệu:

mv /usr/tmpDSK /usr/tmpDSK_back

4. Sửa đổi / scripts / securetmp thiết tmpdsk kích thước kích thước mong muốn:

vi /scripts/securetmp
 

5. Chạy lệnh:

/scripts/securetmp

 

 

6. Khởi động lại các dịch vụ cpanel, apache (litespeed), mysql:

/etc/init.d/cpanel start
/etc/init.d/httpd start
/etc/init.d/lsws start
/etc/init.d/mysql start
 

Tags: increase /tmp aix, arch linux increase /tmp size, arch linux increase /tmp, arch increase tmp, arch increase /tmp size, increase /tmp size aix, increase tmp cpanel, increase /tmp centos, centos increase tmp partition, increase tmp size centos, cpanel increase tmp directory size, increase /tmp size cpanel, increase tmp partition cpanel, increase tmp size centos 6Rated: 1.9/5 - (13 phiếu)
1970-01-01
2018-04-20