Hướng dẫn restore sql trên mariadb server

Hướng dẫn restore sql trên mariadb server

1. Tạo thư mục backup : /home/username/public_html/backup

2 Tải file sau đây về và upload vào thư mục backup : https://drive.google.com/open?id=0B1WkKMIMX5Q_ODRJeW9VRlZueHM

3. Tạo thư mục saoluu trong thư mục backup vừa tạo : /home/username/public_html/backup/saoluu
upload file .sql vào thư mục saoluu này.

4.Chạy đường dẫn: http://domain.com/backup/saoluu.php hoặc http://dia_chi_ip/backup/saoluu.php

đăng nhập với username password của MYSQL lúc bạn tạo ---> chọn database và file .sql cần và thực hiện.

Cập nhật lần cuối ngày 21/01/2016

Hướng dẫn restore sql trên mariadb server


Rated: 2.4/5 - (18 phiếu)
1970-01-01
2018-04-20

Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech