Hướng dẫn fix bug Memcached chặn DDOS

Hướng dẫn fix bug Memcached chặn DDOS