Hướng dẫn chèn comment google+ plush vào website

Hướng dẫn chèn comment google+ plush vào website
Chèn đoạn javascript sau đây giữa 2 thẻ <head> chèn ở đây </head>
<script src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script>


Sau đó chèn đoạn dưới đây vào nơi mà bạn muốn xuất hiện comment google+
<g:comments view_type="FILTERED_POSTMOD" first_party_property="BLOGGER" width="670" href="{if $seofriendlyurls}{$systemurl}{$kbarticle.id}/{$kbarticle.urlfriendlytitle}.html{else}thong-tin.php?action=displayarticle&amp;id={$kbarticle.id}{/if}"></g:comments>


Hiển thị số Google+ Comment:
    <g:comments>: <g:commentcount href="[URL]"></g:commentcount>Dành cho HTML5
 
    <div class="g-comments">: <div class="g-commentcount" data-href="[URL]"></div>

Chú ý thay thế [URL] = đường dẫn bạn muốn comment, phần này biết Code cho tự động URL là URL hiện tại là Oki.

Nếu bạn muốn lấy tự động đường dẫn của website thì sử dụng Code sau:
 
    <div id="comments"></div><script>gapi.comments.render('comments', {href: window.location,width: '624',first_party_property: 'BLOGGER',view_type: 'FILTERED_POSTMOD'});</script>Similarly with Google+ Comments Counter: <div id="commentscounter"></div><script>gapi.commentcount.render('commentscounter', {href: window.location});</script>
Cập nhật lần cuối ngày 21/01/2016
CSKH 24/7
028.66828299
Kỹ thuật
0968592399
Tư vấn
0919383299
Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech