Exim relay

Cấu hình SMTP Relay trên DirectAdmin cho phép máy chủ DirectAdmin gửi Mail thông qua một máy chủ chuyển tiếp thư giúp làm tăng tỉ lệ mail vào inbox.
Cấu hình SMTP Relay trên DirectAdmin cho phép máy chủ DirectAdmin gửi Mail thông qua một máy chủ chuyển tiếp thư giúp làm tăng tỉ lệ mail vào inbox.

Cấu hình SMTP Relay trên DirectAdmin
Cấu hình Manualroute Router

Bộ định tuyến manualroute cung cấp cách định tuyến thủ công một địa chỉ theo miền. Nó chủ yếu được sử dụng khi bạn muốn định tuyến địa chỉ đến máy chủ từ xa theo quy tắc của riêng bạn, bỏ qua các định tuyến DNS thông thường tìm kiếm bản ghi MX.


Định hướng mail gửi ra đi qua Relay SMTP trong /etc/exim.routers.pre.conf

vi /etc/exim.routers.pre.conf

spamgateway_smarthost_router:
   driver = manualroute
   domains = ! +local_domains
   ignore_target_hosts = 127.0.0.0/8
   condition = "${perl{check_limits}}"
   transport = smarthost_smtp
   self = send
   route_list = !+local_domains ip...../hostname::25
   no_more


Cấu hình SMTP Transports

 Smtp transport gửi message thông qua các kết nối TCP/IP bằng giao thức SMTP hoặc LMTP.

Tiếp theo, tạo gateway cho smtp relay, chạy lệnh:

vi /etc/exim.transports.pre.conf

Thêm các nội dung sau:

smarthost_smtp:
   driver = smtp
   port = [điền port SMTP]
   hosts_require_tls = *
   hosts_try_auth = smarthost_login
   hosts_require_auth = *


Cấu hình Authenticator

Trình Authenticator có nhiệm vụ xác thực thông tin đến các SMTP Relay Server.

Tạo authenticators trong /etc/exim.authenticators.post.conf :

vi /etc/exim.authenticators.post.conf

smarthost_login:
   driver = plaintext
   public_name = LOGIN
   client_send = : smtp_username : smtp_password


Khởi động lại Mail Server

service exim restart

Kiểm tra kết quả

Mở file log để theo dõi email gửi nhận thông qua relay:

tail -f /var/log/exim/mainlog

Hướng dẫn cấu hình SMTP Relay trên DirectAdmin
Kết luận

SMTP Relay thật sự là một giải pháp tuyệt vời và tiện lợi cho máy chủ mail của bạn giúp làm tăng khả năng mail vào inbox. Hi vọng qua bài viết Hướng dẫn cài đặt SMTP Relay trên DirectAdmin có thể giúp các bạn.
CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech