error: Autoconf version 2.68 or higher is required

error: Autoconf version 2.68 or higher is required
Khi bạn thử biên dịch một số phần mềm (trong trường hợp của tôi là ImageMagick), bạn có thể gặp lỗi này:

error: Autoconf version 2.68 or higher is requiredNó có nghĩa là bạn có thể chưa bao giờ cập nhật autoconf trên hệ thống của bạn. Nó khá dễ dàng để khắc phục điều này trong một số bước rõ ràng:

1. Tải xuống phiên bản mới nhất của autoconf có sẵn - đối với tôi là 2,69, có thể tìm thấy tại trang chính thức của nó

wget http://ftp.gnu.org/gnu/autoconf/autoconf-latest.tar.gz

2. Giải nén nó vào bất kỳ thư mục nào:

tar xzvf autoconf-latest.tar.gz && cd autoconf-2.69

Chạy chuỗi lệnh thông thường để biên dịch nó từ nguồn (tất nhiên, bạn nên root để làm điều đó):

./configure && make && make install


Đó là tất cả! Khá dễ dàng, và bây giờ bạn đã sẵn sàng để tiếp tục cài đặt ban đầu.


 
CSKH 24/7
028.66828299
Kỹ thuật
0968592399
Tư vấn
0919383299
Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech