Để bật cagefs cho 1 user

/usr/sbin/cagefsctl --disable user
Để bật cagefs cho tất cả các user

/usr/sbin/cagefsctl --enable-all

Để tắt cagefs cho 1 user

/usr/sbin/cagefsctl --disable Ngày đăng: