Cấu trúc của crontab
Một crontab file có 5 trường xác định thời gian, cuối cùng là lệnh sẽ được chạy định kỳ, cấu trúc như sau:
* * * * * command to be executed
- - - - -
| | | | |
| | | | +—– day of week (0 – 6) (Sunday=0)
| | | +——- month (1 – 12)
| | +——— day of month (1 – 31)
| +———– hour (0 – 23)
+————- min (0 – 59)
Nếu một cột được gán ký tự *, nó có nghĩa là tác vụ sau đó sẽ được chạy ở mọi giá trị cho cột đó.


 

0 0 * * * – chạy script mỗi 0:00 AM

0 * * * * – chạy script mỗi giờ (vào phút đầu tiên của giờ)

*/15 * * * * – chạy script mỗi 15 ph

5 8 * * * – chạy script mỗi ngày vào 8h5ph sáng

5 8 15 * * – chạy script mỗi 8h5ph sang ngày 15 hằng tháng

5 8 * * 1 – chạy script mỗi thứ hai hàng tuần, 8h5ph

30 0 1 1,6,12 * chạy script vào 0h30ph sang ngày 1 của tháng 1, tháng 6 và tháng 12.

0 20 * 10 1-5 8h tối mỗi ngày trong tuần(thứ 2 tới thứ 6) của tháng 10

0 0 1,10,15 * * nửa đêm của ngày 1, 10 và 15 hằng tháng.

5,10 0 10 * 1 vào 12h5, 12h10 mỗi thứ hai và vào ngày 10 hằng thángRated: 1.9/5 - (15 phiếu)
1970-01-01
2018-04-20