Crontab trên Linux centos ubuntu job file online laravel

Crontab trên Linux centos ubuntu job file online laravel
Crontab trên Linux centos ubuntu job file online laravel là gì?

Cron là một tiện ích dịch vụ thực hiện định kỳ, chạy ngầm của hệ thống. Crontab (CRON TABle) là một file chứa bảng biểu (schedule) của các entries được chạy theo kịch bản thiết lập sẵn.
 

Cấu trúc của crontab


Một crontab file có 5 trường xác định thời gian, cuối cùng là lệnh sẽ được chạy định kỳ, cấu trúc như sau:

* * * * * command to be executed
- - - - -
| | | | |
| | | | +—– day of week (0 – 6) (Sunday=0)
| | | +——- month (1 – 12)
| | +——— day of month (1 – 31)
| +———– hour (0 – 23)
+————- min (0 – 59)
Nếu một cột được gán ký tự *, nó có nghĩa là tác vụ sau đó sẽ được chạy ở mọi giá trị cho cột đó.

crond
 

0 0 * * * – chạy script mỗi 0:00 AM

0 * * * * – chạy script mỗi giờ (vào phút đầu tiên của giờ)

*/15 * * * * – chạy script mỗi 15 ph

5 8 * * * – chạy script mỗi ngày vào 8h5ph sáng

5 8 15 * * – chạy script mỗi 8h5ph sang ngày 15 hằng tháng

5 8 * * 1 – chạy script mỗi thứ hai hàng tuần, 8h5ph

30 0 1 1,6,12 * chạy script vào 0h30ph sang ngày 1 của tháng 1, tháng 6 và tháng 12.

0 20 * 10 1-5 8h tối mỗi ngày trong tuần(thứ 2 tới thứ 6) của tháng 10

0 0 1,10,15 * * nửa đêm của ngày 1, 10 và 15 hằng tháng.

5,10 0 10 * 1 vào 12h5, 12h10 mỗi thứ hai và vào ngày 10 hằng tháng

CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech