Tải code này tại đây:
 
mediafire.com/?vzygka1auwiqieq
- Tạo bảng ratings


CREATE TABLE `ratings` (
  `
idvarchar(11NOT NULL,
  `
total_votesint(11NOT NULL default 0,
  `
total_valueint(11NOT NULL default 0,
  `
used_ipslongtext,
  
PRIMARY KEY  (`id`)
TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3


Đối với mariadb


CREATE TABLE `ratings` (
  `
idvarchar(11NOT NULL,
  `
total_votesint(11NOT NULL default 0,
  `
total_valueint(11NOT NULL default 0,
  `
used_ipslongtext,
  
PRIMARY KEY  (`id`)
)
ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3


Khai báo kết nối database

rating/_config-rating.php

Chèn giữa <head> và </head>

<script type="text/javascript" language="javascript" src="js/behavior.js"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="js/rating.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/rating.css" />


đặt vào nơi mà bạn muốn hiện
 
<?php echo rating_bar('ID'); ?>


ID là số Cập nhật lần cuối ngày 21/01/2016 thứ tự bài viết hoặc chuyên mục
Ngày đăng: