Chuyển đổi mysql tới mariadb trên directadmin

Chuyển đổi mysql tới mariadb trên directadmin
MariaDB là một nhánh của MySQL, được thiết kế để quá trình chuyển đổi từ MySQL sang MariaDB không gặp bất cứ trở ngại nào. Với lợi thế trên, cộng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng nguồn mở MariaDB ngày càng trở nên phổ biến. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tiến hành cài đặt MariaDB version 10 trên nền Ubuntu server 12.04echo -e "[client]nuser=da_adminnpassword=`grep "^passwd=" /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2`nsocket=/var/lib/mysql/mysql.sock" > /root/.my.cnf;
cd /usr/src;
wget -O /usr/src/mariadb-10.0.15-linux-x86_64.tar.gz https://downloads.mariadb.org/f/mariadb-10.0.15/bintar-linux-x86_64/mariadb-10.0.15-linux-x86_64.tar.gz/from/http%3A/ftp.yz.yamagata-u.ac.jp/pub/dbms/mariadb?serve;
tar -zxvf mariadb-10.0.15-linux-x86_64.tar.gz;
mv mariadb-10.0.15-linux-x86_64 mariadb;
mv mariadb /usr/local/mariadb;
/etc/init.d/mysqld stop;
yum remove mysql -y;
cd /usr/local/mariadb/;
./scripts/mysql_install_db --user=mysql;
/bin/cp -rvf support-files/mysql.server /etc/init.d/mysqld;
ln -s /tmp/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock;
chown -R root .;
chown -R mysql data;
sed -i 's/basedir=/basedir=/usr/local/mariadb//g' /etc/init.d/mysqld;
sed -i 's/datadir=/datadir=/var/lib/mysql//g' /etc/init.d/mysqld;
killall -9 mysqld;
killall -9 mysql;
/etc/init.d/mysqld start;
mysql_upgrade -uda_admin -p`grep "^passwd=" /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2`
/etc/init.d/mysqld restart;Cập nhật lần cuối ngày 21/01/2016
CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech