Khi kết nối với database SQL SERVER thường khách hàng sẽ thắc mắc.

Để khai báo kết nối database cho hosting trong thiết kế website bạn khai báo với cấu trúc như sau. Bạn thay các tham số cho phù hợp với tham số hosting của bạn.

Data Source=./MSSQLSERVER2012;Initial Catalog=name_db;User ID=user_db;Password=password_db;Pooling=true;Min Pool Size=5;Max Pool Size=100;Connect Timeout=60;

 

Chú ý các chữ bôi đỏ để thay đổi cho hợp với website của bạn.

Trong đó

name_db là tên database của bạn

user_db là tên User của database

password_db là mật khẩu của user databaseRated: 2.4/5 - (9 phiếu)
2019-06-27
2018-11-07