Chọn phiên bản php version cho directadmin

Chọn phiên bản php version cho directadmin