Dịch vụ Linux

Lưu trữ web Gói 1

500MB SSD

Unlimited Băng Thông

0 Addon Domain


336,000 đ 2 Năm
450,000 đ 3 năm

Đặt mua

Lưu trữ web Gói 2

1GB SSD

Unlimited Băng Thông

1 Addon Domain

150,000 đ 6 tháng
300,000 đ 1 Năm
550,000 đ 2 Năm
800,000 đ 3 năm

Đặt mua

Lưu trữ web Gói 3

2G SSD

KGH Băng Thông

2 Addon Domain

135,000 đ 3 tháng
260,000 đ 6 tháng
500,000 đ 1 Năm
850,000 đ 2 Năm
1,300,000 đ 3 năm

Đặt mua

Lưu trữ web Gói 4

4G SSD

KGH Băng Thông

5 Addon Domain

240,000 đ 3 tháng
460,000 đ 6 tháng
850,000 đ 1 Năm
1,500,000 đ 2 Năm
2,100,000 đ 3 năm

Đặt mua

Lưu trữ web Gói 5

6G SSD

KGH Băng Thông

7 Addon Domain

130,000 đ Tháng
350,000 đ 3 tháng
650,000 đ 6 tháng
1,200,000 đ 1 Năm
2,200,000 đ 2 Năm
3,200,000 đ 3 năm

Đặt mua

Lưu trữ web Gói 6

8G SSD

KGH Băng Thông

10 Addon Domain

220,000 đ Tháng
650,000 đ 3 tháng
1,200,000 đ 6 tháng
2,200,000 đ 1 Năm
4,000,000 đ 2 Năm
5,800,000 đ 3 năm

Đặt mua

Cpanel 1

500MB Dung Luợng

KGH Băng Thông

1 Addon Domain


336,000 đ 2 Năm
500,000 đ 3 năm

Đặt mua

Cpanel 2

800MB Dung Luợng

40G Băng Thông

2 Addon Domain

150,000 đ 6 tháng
300,000 đ 1 Năm
550,000 đ 2 Năm
800,000 đ 3 năm

Đặt mua

Cpanel 3

1.8G Dung Luợng

KGH Băng Thông

3 Addon Domain

135,000 đ 3 tháng
250,000 đ 6 tháng
500,000 đ 1 Năm
900,000 đ 2 Năm
1,300,000 đ 3 năm

Đặt mua

Cpanel 4

4G Dung Luợng

KGH Băng Thông

5 Addon Domain

80,000 đ Tháng
240,000 đ 3 tháng
460,000 đ 6 tháng
850,000 đ 1 Năm
1,500,000 đ 2 Năm
2,100,000 đ 3 năm

Đặt mua

Cpanel 5

6G Dung Luợng

KGH Băng Thông

7 Addon Domain

130,000 đ Tháng
350,000 đ 3 tháng
650,000 đ 6 tháng
1,200,000 đ 1 Năm
2,200,000 đ 2 Năm
3,200,000 đ 3 năm

Đặt mua

Cpanel 6

8G Dung Luợng

KGH Băng Thông

10 Addon Domain

220,000 đ Tháng
650,000 đ 3 tháng
1,200,000 đ 6 tháng
2,200,000 đ 1 Năm
4,000,000 đ 2 Năm
5,800,000 đ 3 năm

Đặt mua

Lưu trữ web DN1

2GB SSD

Unlimited Băng Thông

0 Addon Domain


120,000 đ Tháng
350,000 đ 3 tháng
850,000 đ 6 tháng
1,600,000 đ 1 Năm
3,000,000 đ 2 Năm
4,500,000 đ 3 năm

Đặt mua

Lưu trữ web DN2

4GB SSD

Unlimited Băng Thông

5 Addon Domain


180,000 đ Tháng
540,000 đ 3 tháng
1,080,000 đ 6 tháng
2,160,000 đ 1 Năm
4,320,000 đ 2 Năm
6,480,000 đ 3 năm

Đặt mua

Lưu trữ web DN3

6GB SSD

Unlimited Băng Thông

2,640,000 đ 1 Năm

Đặt mua

Lưu trữ web DN4

20GB SSD

Unlimited Băng Thông

3,840,000 đ 1 Năm

Đặt mua