Hosting Linux Gói 1

500MB SSD

Unlimited Băng Thông

0 Addon Domain


168,000 đ 12 tháng
300,000 đ 24 tháng
450,000 đ 36 tháng

Đăng ký

Hosting Linux Gói 2

1GB SSD

Unlimited Băng Thông

1 Addon Domain

150,000 đ 6 tháng
300,000 đ 12 tháng
550,000 đ 24 tháng
800,000 đ 36 tháng

Đăng ký

Hosting Linux Gói 3

2G SSD

KGH Băng Thông

2 Addon Domain

135,000 đ 3 tháng
250,000 đ 6 tháng
450,000 đ 12 tháng
850,000 đ 24 tháng
1,300,000 đ 36 tháng

Đăng ký

Hosting Linux Gói 4

4G SSD

KGH Băng Thông

5 Addon Domain

240,000 đ 3 tháng
460,000 đ 6 tháng
850,000 đ 12 tháng
1,500,000 đ 24 tháng
2,100,000 đ 36 tháng

Đăng ký

Hosting Linux Gói 5

6G SSD

KGH Băng Thông

7 Addon Domain

130,000 đ Hàng tháng
350,000 đ 3 tháng
650,000 đ 6 tháng
1,200,000 đ 12 tháng
2,200,000 đ 24 tháng
3,200,000 đ 36 tháng

Đăng ký

Hosting Linux Gói 6

8G SSD

KGH Băng Thông

10 Addon Domain

220,000 đ Hàng tháng
650,000 đ 3 tháng
1,200,000 đ 6 tháng
2,200,000 đ 12 tháng
4,000,000 đ 24 tháng
5,800,000 đ 36 tháng

Đăng ký

Cpanel 1

500MB Dung Luợng

KGH Băng Thông

1 Addon Domain


150,000 đ 12 tháng
250,000 đ 24 tháng
350,000 đ 36 tháng

Đăng ký

Cpanel 2

800MB Dung Luợng

40G Băng Thông

2 Addon Domain

150,000 đ 6 tháng
250,000 đ 12 tháng
450,000 đ 24 tháng
600,000 đ 36 tháng

Đăng ký

Cpanel 3

1.8G Dung Luợng

KGH Băng Thông

3 Addon Domain

135,000 đ 3 tháng
250,000 đ 6 tháng
500,000 đ 12 tháng
900,000 đ 24 tháng
1,300,000 đ 36 tháng

Đăng ký

Cpanel 4

4G Dung Luợng

KGH Băng Thông

5 Addon Domain

240,000 đ 3 tháng
460,000 đ 6 tháng
850,000 đ 12 tháng
1,500,000 đ 24 tháng
2,100,000 đ 36 tháng

Đăng ký

Cpanel 5

6G Dung Luợng

KGH Băng Thông

7 Addon Domain

130,000 đ Hàng tháng
350,000 đ 3 tháng
650,000 đ 6 tháng
1,200,000 đ 12 tháng
2,200,000 đ 24 tháng
3,200,000 đ 36 tháng

Đăng ký

Cpanel 6

8G Dung Luợng

KGH Băng Thông

10 Addon Domain

220,000 đ Hàng tháng
650,000 đ 3 tháng
1,200,000 đ 6 tháng
2,200,000 đ 12 tháng
4,000,000 đ 24 tháng
5,800,000 đ 36 tháng

Đăng ký