Cân bằng tải máy chủ server sql webserver cài đặt haproxy

Cân bằng tải máy chủ server sql webserver bằng hướng dẫn cài đặt haproxy trên centos 7. Load balancing là kỹ thuật phân phối tải trên các web site có lượng truy cập cao

Cân bằng tải máy chủ server sql webserver bằng hướng dẫn cài đặt haproxy trên centos 7. Load balancing là kỹ thuật phân phối tải trên các web site có lượng truy cập cao. Giải pháp hỗ trợ việc tối ưu hóa tài nguyên, tăng sự đảm bảo, giảm độ trễ trên hệ thống.

Các thuật toán cân bằng tải cơ bản:


HAProxy viết tắt (High Availability Proxy) là phần mềm mã nguồn mở, cung cấp dịch vụ cân bằng tải, proxy cho TCP/HTTP dựa trên request người dùng. HAProxy hiện đã và đang được sử dụng bởi nhiều website lớn như GoDaddy, GitHub, Bitbucket, Stack Overflow, Reddit, Speedtest.net, Twitter và trong nhiều sản phẩm cung cấp bởi Amazon Web Service.

Thiết lập cân bằng tải máy chủ ban đầu

hostnamectl set-hostname loadbalancer
yum update -y

Tắt Firewall và SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

Cấu hình Host file

echo "10.10.11.86 loadbalancer" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.87 web1" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.88 web2" >> /etc/hosts
Khởi động lại centos
init 6

Tại node web1

Thiết lập hostname, cập nhật hệ thống

hostnamectl set-hostname web1
yum update -y

Tắt Firewall và SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

Cấu hình Host file

echo "10.10.11.86 loadbalancer" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.87 web1" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.88 web2" >> /etc/hosts

Khởi động lại hệ thống

init 6

Tại node web2

Thiết lập hostname, cập nhật hệ thống

hostnamectl set-hostname web2
yum update -y

Tắt Firewall và SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

Cấu hình Host file

echo "10.10.11.86 loadbalancer" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.87 web1" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.88 web2" >> /etc/hosts

Khởi động lại hệ thống

init 6

Phần 2. Cài đặt haproxy

Bước 1: Cài đặt HAProxy phiên bản 1.8

Thực hiện tại node loadbalancer

Lưu ý:

Cài đặt

sudo yum install wget socat -y
wget http://cbs.centos.org/kojifiles/packages/haproxy/1.8.1/5.el7/x86_64/haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm 
yum install haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm -y

Tạo bản backup cho cấu hình mặc định và chỉnh sửa cấu hình HAproxy

cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.bak
echo 'global
  log     127.0.0.1 local2
  chroot   /var/lib/haproxy
  pidfile   /var/run/haproxy.pid
  maxconn   4000
  user    haproxy
  group    haproxy
  daemon
  stats socket /var/lib/haproxy/stats
defaults
  mode          http
  log           global
  option         httplog
  option         dontlognull
  option http-server-close
  option forwardfor    except 127.0.0.0/8
  option         redispatch
  retries         3
  timeout http-request  10s
  timeout queue      1m
  timeout connect     10s
  timeout client     1m
  timeout server     1m
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check      10s
  maxconn         3000

listen stats
  bind :8080
  mode http
  stats enable
  stats uri /stats
  stats realm HAProxy Statistics

listen webcluster
  bind :80
  balance roundrobin
  mode http
  option forwardfor
  server web1 10.10.11.87:80 check
  server web2 10.10.11.88:80 check' > /etc/haproxy/haproxy.cfg

Khởi động lại dịch vụ HAProxy

sudo systemctl enable haproxy
sudo systemctl restart haproxy

Bước 2: Cài đặt Apache

Thực hiện tại web1

yum install httpd -y
cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep 'Listen 80'
sed -i "s/Listen 80/Listen 10.10.11.87:80/g" /etc/httpd/conf/httpd.conf

echo 'CHAO MUNG TOI SIEUTOCVIET' > /var/www/html/index.html systemctl start httpd systemctl enable httpd 

Thực hiện tại web2

yum install httpd -y
cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep 'Listen 80'
sed -i "s/Listen 80/Listen 10.10.11.88:80/g" /etc/httpd/conf/httpd.conf
echo 'CHAO MUNG TOI SIEUTOCVIET' > /var/www/html/index.html systemctl start httpd systemctl enable httpd 


 
CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech