Cài đặt các gói của centos
# yum install selinux coreutils binutils make dialog gcc gcc-* glib*
# yum install libexi* libjpe* libpng* gifl* freetype curl curl-* xmlrpc
Cập nhật kernel
# yum upgrade kernel*
# yum update

Cài đặt cpanel
# cd /home
# wget -N http://httpupdate.cpanel.net/latest
# sh latest

Cập nhật bản quyền cho cpanel
 
# /usr/local/cpanel/cpkeyclt

 


Rated: 1.8/5 - (12 phiếu)

2018-04-20